Informacje dla Akcjonariuszy Future A

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 Spółka pod firmą Future A S.A. z siedzibą w Przyszowicach (ul. Gierałtowicka 8A, 44-178 Przyszowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386598, NIP: 9691595123, REGON: 241953779, kapitał zakładowy: 18 964 700w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

 
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

Prezes Zarządu
Piotr Flak