Informacje dla Akcjonariuszy Future B

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka pod firmą Future B S.A. z siedzibą w Przyszowicach (ul. Gierałtowicka 8A, 44-178 Przyszowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434779, NIP: 9691606424, REGON: 243054855, kapitał zakładowy: 9 857 000 w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 


Prezes Zarządu
Piotr Flak