Dlaczego należy rozwijać energetykę wiatrową? Powrót

Energetyka wiatrowa pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Do najważniejszych korzyści ekologicznych płynących z wykorzystania elektrowni wiatrowych zaliczyć należy:

  1. Redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu;
  2. Poprawę jakości powietrza, poprzez uniknięcie emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery;
  3. Brak powstawania odpadów stałych, gazowych, odorów i ścieków, brak zanieczyszczenia wód i gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody,

      które  mają miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach;

4. Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, jego wykorzystanie pozwala na oszczędność ograniczonych zasobów paliw kopalnych;

    Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie energetyki atomowej);
    Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).

 

Wśród najważniejszych korzyści społecznych i gospodarczych wspomnieć należy o:

    Braku kosztów paliwa (źródło pozbawione ryzyka wahań cen paliw, pozwalające na wyeliminowanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę);
    Rozwoju nowych sektorów i generowaniu przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw (w tym wpływów podatkowych);
    Tworzeniu nowych miejsc pracy;
    Kreowaniu wzrostu gospodarczego;
    Wpływie na rozwój i aktywizację regionów;
    Rozwoju nowych technologii i innowacji;
    Dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszeniu uzależnienia od importu energii, w szczególności od importu surowców, a przez to wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju;
    Zabezpieczeniu przed nadmiernym wzrostem cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne źródła;
    Rozwoju infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii;
    Rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej;
    Zmniejszeniu kosztów i strat przesyłu poprzez przybliżenie wytwórcy do odbiorcy;
    Wpływie na zrównoważony rozwój.